Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2016 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, zoals de naam al zegt: Passend onderwijs voor ieder kind. Er is ook zorgplicht. Uw kind heeft recht op onderwijs en schoolbesturen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat uw kind goed en passend onderwijs krijgt. Dit hoeft overigens niet per definitie te zijn op de school die uw voorkeur heeft.

Wanneer u denkt dat uw kind past in het schoolondersteuningsprofiel van onze school, dan kunt u uw kind nog steeds rechtstreeks aanmelden bij onze school. U kunt echter ook kiezen voor aanmelding bij een reguliere school. Misschien kan de reguliere school niet voldoen aan de zorgvraag van uw kind, maar het bestuur van deze school heeft hoe dan ook zorgplicht.

Om te worden toegelaten tot onze school, of dit nu via een rechtstreekse aanmelding gaat, of via het reguliere onderwijs, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband waartoe u behoort. Het samenwerkingsverband waar u bij hoort, is gekoppeld aan uw woonplaats (zie schema).

De TLV wordt afgegeven door een uit deskundigen bestaande commissie, ingesteld door het betreffende samenwerkingsverband. Hiervoor moeten allerlei gegevens over uw kind worden aangereikt. De gegevens die nodig zijn, verschillen per samenwerkingsverband. De school waar uw kind is aangemeld of verblijft stelt het benodigde dossier samen.

Op een TLV staat de duur van de verklaring en de zorgzwaarte waaronder uw kind valt. Er zijn 3 categorieën zorgzwaarte. De categorie bepaalt hoeveel geld de school krijgt voor de benodigde ondersteuning, om uw kind goed en verantwoord te kunnen onderwijzen en begeleiden.

Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling vanuit het SO automatisch naar het VSO gaat. Om te worden toegelaten tot het VSO, moet er opnieuw een TLV worden aangevraagd. Het is ook niet vanzelfsprekend dat een leerling eenmaal toegelaten tot SO of VSO, kan blijven tot einde schoolloopbaan. Dit heeft te maken met de duur van de TLV. Na afloop van de looptijd van de TLV moet deze opnieuw worden aangevraagd, waarbij een samenwerkingsverband op grond van de ontwikkeling van de leerling een nieuwe beslissing neemt. Hierbij wordt het advies van de school, uw mening als ouder en eventueel de mening van de betreffende leerling, meegenomen.

Onze school heeft te maken met verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Formeel behoort het SO tot het samenwerkingsverband PO 23 – 05 en het VSO tot het samenwerkingsverband VO 23 – 05. Daarnaast heeft de school te maken met samenwerkingsverbanden die gekoppeld zijn aan de woonplaatsen van onze leerlingen. Een samenwerkingsverband bepaalt of een leerling kan worden toegelaten tot een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.

Voor onze school zijn de volgende samenwerkingsverbanden van belang:

Voor de SO-leerlingen:

PO2301 – Samenwerkingsverband Twente Noord PO, www.swv-twentenoord.nl

Gemeenten: Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Tubbergen, Wierden.

PO2303 – Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer, www.sinelimite.nl

Gemeente: Deventer.

PO2304 – Ommen e.o., www.veldvaartenvecht.nl

Gemeenten: Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Coevorden.

PO2305 – Stichting Passend Onderwijs 23-05, www.2305po.nl

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!