Visie

Onze school geeft onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking, of door omstandigheden opgebouwde leerachterstanden in de leeftijd van vier tot twintig jaar.

Daarnaast kunnen er ook aspecten meespelen die een belemmerende invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de leerlingen, zoals minder optimale- sociaal emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden, motorische mogelijkheden en zintuigelijke mogelijkheden. Ook gedrag, AD(H)D, autisme, medische beperkingen en verschillende syndromen kunnen een belemmering vormen voor ontwikkeling bij onze leerlingen.

De Zonnehof/ Hofplein is een speciale school waar leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, zich optimaal kunnen ontwikkelen door de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is en de manier waarop onderwijs gegeven wordt.

Een sterke kant van onze school is dat er korte lijnen zijn, zoals bij de samenwerking tussen de aanwezige experts (Zie deskundigheid intern-extern), waardoor adequaat, snel en handelingsgericht ingespeeld kan worden op allerlei zorgvragen m.b.t. de leerling. Daarnaast is er veel expertise m.b.t. de leermogelijkheden en vaardigheden, van onze doelgroep.

De kernvraag is steeds: Wat is de speciale onderwijsbehoefte van deze leerling, waardoor deze leerling zich optimaal kan ontwikkelen?

Onze school kan ook een tussenstation zijn, of een opstap. Er kunnen verschillende belemmerende factoren zijn waardoor een leerling zijn mogelijkheden (tijdelijk) niet kan benutten. Deze leerlingen kunnen baat hebben bij de wijze waarop ons onderwijs is georganiseerd en de manier waarop onderwijs gegeven wordt. De praktijkervaring leert dat een leerling hierdoor ‘op kan bloeien’ en vervolgens teruggeplaatst kan worden naar een SBO-school, het praktijkonderwijs, of een reguliere school. Dit kan zowel bij leerlingen die vanaf het begin op onze school geplaatst zijn, als bij leerlingen die later geplaatst zijn.

Een combinatie waarbij een leerling deels onderwijs volgt aan een reguliere school en deels aan onze school is ook mogelijk.

Onderwijs, wil het optimaal zijn, kan op onze school ook betekenen: het tijdelijk verminderen van de onderwijstijd en/of het mogelijk maken van zorg op school.

Samenwerken is voor ons het sleutelwoord om optimaal onderwijs voor onze leerlingen te kunnen realiseren, zowel intern als extern. Samen betekent bundeling van kennis, expertise en vaardigheden.

Onze belangrijkste partners zijn: de ouders en verzorgers, zorginstellingen, collega-scholen (met name SBO en PRO), samenwerkingsverbanden, voorschoolse voorzieningen, gemeenten, partners in relatie tot de arbeidstoeleiding en uitstroom, het bestuur en de collega-scholen van de stichting waarvan onze school deel uitmaakt.

Onderwijs is voor onze school meer dan de ontwikkeling van cognitieve- en praktische vaardigheden. Ook meer dan de toename van kennis. De persoonlijke ontwikkeling, waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijk onderdeel is, staat mede centraal in ons onderwijs.

Ons onderwijs is geslaagd, wanneer een leerling met respect voor zichzelf en zijn of haar mogelijkheden en met vertrouwen in zichzelf, de school verlaat en zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan onze maatschappij.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!