Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door mijnplein.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid
van informatie

Voor mijnplein
is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie
essentieel. mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik
van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In deze
privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze mijnplein uw persoonsgegevens
verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs
wordt gevolgd bij mijnplein, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens
worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

mijnplein
zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende
doeleinden:

Categorieën persoonsgegevens

mijnplein
verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Grondslag voor gegevensverwerking

mijnplein
verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke
verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een
gerechtvaardigd belang van mijnplein, of op basis van verkregen toestemming van
de betrokkene.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

mijnplein
kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de
uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties
krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van hun taak.

mijnplein
maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot
persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen
waarborgen, heeft mijnplein verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze
leveranciers.

mijnplein verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal mijnplein geen
persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun
direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

mijnplein
waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in
het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens
noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om
verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

mijnplein
heeft maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen
ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw
persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens mijnplein
betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de
kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die
toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond
van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. mijnplein vindt het
belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een
van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een
verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

Klachten

Indien u
een klacht hebt over de werkwijze van mijnplein, kunt u dit melden bij mijnplein
zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien
het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt
contact opnemen met de Coach Gegevensbescherming van de school via onderstaande
gegevens:

SO de Zonnehof / VSO Hofplein

T.a.v. de Coach Gegevensbescherming

E-mailadres
coachgegevensbescherming.zonnehof@mijnplein.nl